Chi tiết đề thi

Kiểm Tra 1 Tiết

doquangduy363
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [32015] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{4{{x}^{2}}+x+1}-\sqrt{{{x}^{2}}-x+3}}{3x+2}$.

Câu 2 [57540] - [Loga.vn]

Giới hạn \[\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{{{x}^{2}}+2}-2}{x-2}\] bằng

Câu 3 [24041] - [Loga.vn]

Tìm giới hạn \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{\left( 1+2x \right)}^{2}}-1}{x}.\]

Câu 4 [15554] - [Loga.vn]

$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x+1}{x-3}$bằng

Câu 5 [793] - [Loga.vn]

Cho giới hạn $I=\lim \frac{\sqrt{4{{n}^{2}}+5}+n}{4n-\sqrt{{{n}^{2}}+1}}.$ Khi đó, giá trị của I là: 

Câu 6 [29863] - [Loga.vn]

Tìm $I=\lim \frac{8{{n}^{5}}-2{{n}^{3}}+1}{4{{n}^{5}}+2{{n}^{2}}+1}.$

Câu 7 [29260] - [Loga.vn]

$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-x}-\sqrt{4{{x}^{2}}+1}}{2x+3}$ bằng:

Câu 8 [185] - [Loga.vn]

$\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{5}{3x+2}$  bằng :

Câu 9 [378] - [Loga.vn]

Tính \[\lim \left( 5-\frac{{{n}^{2}}\cos 2n}{{{n}^{2}}+1} \right)\]

Câu 10 [40361] - [Loga.vn]

Cho hàm số  .  

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

$\left( I \right)\,\,\,\,\underset{x\to {{\left( -2 \right)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=0$

$\left( II \right)\,\,f\left( x \right)$ liên tục tại $x=-2$

$\left( III \right)\,\,f\left( x \right)$ gián đoạn tại $x=-2$

Câu 11 [3933] - [Loga.vn]

 $\underset{x\to -1}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{2}}-2x-3}{x+1}$ bằng:

Câu 12 [34725] - [Loga.vn]

Cho hàm số    liên tục tại \[x=2.\,\] Tính \[I=a+b?\]

Câu 13 [26384] - [Loga.vn]

Cho hàm số  . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại $x=0$ 

Câu 14 [29334] - [Loga.vn]

Tìm m để \[C=2.\] Với \[C=\underset{x\to 1}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{2}}-mx+m-1}{{{x}^{2}}-1}\].

Câu 15 [511] - [Loga.vn]

$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x+1}{x-1}$bằng:

Câu 16 [29301] - [Loga.vn]

$\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( 3{{x}^{3}}+5{{x}^{2}}-9\sqrt{2}x-2017 \right)$ bằng:

Câu 17 [15804] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng hai tiệm cận ngang?

Câu 18 [44465] - [Loga.vn]

Kết quả của giới hạn $\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{2}}-4}{x-2}$ bằng:

Câu 19 [15042] - [Loga.vn]

Tìm $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-1}{x+2}$. 

Câu 20 [5692] - [Loga.vn]

Tính giới hạn \[I=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( x+1-\sqrt{{{x}^{2}}-x+2} \right)\].

Câu 21 [5032] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $A=\underset{x\to 1}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{3}}-1}{x-1}$ .

Câu 22 [4979] - [Loga.vn]


Câu 23 [31446] - [Loga.vn]

Tính giới hạn \[\underset{x\to {{1}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x+1}{x-1}.\]

Câu 24 [13480] - [Loga.vn]

Cho hàm số  m là tham số. Tìm giá trị của m để hàm số có giới hạn tại $x = 0$

Câu 25 [29284] - [Loga.vn]

$\lim \left[ n\left( \sqrt{{{n}^{2}}+2}-\sqrt{{{n}^{2}}-1} \right) \right]$ bằng:

Câu 26 [60103] - [Loga.vn]

Trong tất cả các số thực $a$ để hàm số  liên tục tại $x=1$, tìm số âm $a$ lớn nhất.

 

 

 

Câu 27 [14595] - [Loga.vn]

$\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{1-2x}{x+3}$ bằng:

Câu 28 [59184] - [Loga.vn]

Tính giới hạn $I=\lim \frac{2n-3}{2{{n}^{2}}+3n+1}$

Câu 29 [7217] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 30 [26889] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên khoảng $\left( a;b \right).$ Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right]$ là ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook