Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2 dễ

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20559] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu được X mol CO2 và y mol H2O với x = y + 4a. Nếu thủy phân hoàn toàn X, thu được hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic và axit stearic, số nguyên tử hiđro (H) trong X là

Câu 2 [11974] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn:

Câu 3 [52779] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

Câu 4 [23627] - [Loga.vn]

Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là muối natri của axit béo và

Câu 5 [52394] - [Loga.vn]

Câu 6 [52354] - [Loga.vn]

Tổng số đồng phân chức axit và este ứng với công thức phân tử C2H4O2 là ?

Câu 7 [54310] - [Loga.vn]

Cho các công thức cấu tạo sau : (1) CH3COOH, (2) CH3OH, (3) CH3OCOCH3, (4) CH3COCH3, (5) CH3OCH3, (6) CH3COOCH3. Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biễu diễn chất có tên là metyl axetat:

Câu 8 [55577] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu este thuần thức Có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 9 [55399] - [Loga.vn]

Cho chuỗi phản ứng sau đây : C2H2 -->X-->Y-->Z-->CH3COOC2H5

X, Y, Z lần lượt là

Câu 10 [11648] - [Loga.vn]

 nào sau đây là axit béo :

Câu 11 [54158] - [Loga.vn]

hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

Câu 12 [6776] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 13 [55403] - [Loga.vn]

E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử là C6H8O4. Thủy phân E (xúc tác axit) thu được ancol X và 2 axit cacboxylic Y, Z có công thức phân tử là CH2O2 và C3H4O2. Ancol X là

Câu 14 [54136] - [Loga.vn]

Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu do :

Câu 15 [11606] - [Loga.vn]

Thủy phân este nào sau đây không thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc?

Câu 16 [54325] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là

Câu 17 [54152] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ biến hóa sau :

Câu 18 [53875] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Câu 19 [54144] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn mạch hở và ancol no đơn mạch hở có dạng :

Câu 20 [55572] - [Loga.vn]

Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

Câu 21 [9641] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, t0) là

Câu 22 [55395] - [Loga.vn]

cho glixerol tác dụng với axit axetic thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại este?

Câu 23 [14817] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là

Câu 24 [52223] - [Loga.vn]

So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: axit propionic (1). axeton (2), metyl íbmat (3). propan-l-ol (4)

Câu 25 [54248] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây sai:

Câu 26 [55543] - [Loga.vn]

Sắp xếp các chất sau đây theo tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

Câu 27 [9620] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol nước?

Câu 28 [7357] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là:

Câu 29 [54196] - [Loga.vn]

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2 là

Câu 30 [6707] - [Loga.vn]

. Cho 2,15 gam este đơn chức mạch hở X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este X là:

Câu 31 [55556] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

Câu 32 [54257] - [Loga.vn]

C3H6O2 có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó

Câu 33 [54303] - [Loga.vn]

Phản ứng thủy phân este:

1) Là phản ứng thuận nghịch ở trong môi trường H2SO4.

2) Là phản ứng thuận nghịch ở trong môi trường NaOH.

3) Là phản ứng một chiều ở môi trường axit.

4) Là phản ứng một chiều ở môi trường kiềm.

Chọn các phát biểu đúng:

Câu 34 [52529] - [Loga.vn]

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở ?

Câu 35 [55417] - [Loga.vn]

Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOCH=CH2, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?

Câu 36 [5522] - [Loga.vn]

. Điều nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat?

Câu 37 [10007] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là:

Câu 38 [54213] - [Loga.vn]

Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là

Câu 39 [52553] - [Loga.vn]

Este metyl acrilat có công thức là

Câu 40 [32908] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook