Cả 2 nửa cầu Nam và Bắc hướng về phía mặt trời như nhau vào những ngày nào?

cả 2 nửa cầu nam và bắc hướng về phía mặt trời như nhau vào những ngày nào?

user-avatar

2 nửa cầu nam và bắc ko hướng về mặt trời


Các câu hỏi liên quan