Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là 2 ngày gì?

Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là 2 ngày :

❏ mặt trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến.

❏ hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía mặt trời như nhau.

❏ cả hai nước đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.

❏ tất cả các ý trên.

Điền dấu x vào ô trống trả lời đúng nha!


Các câu hỏi liên quan