Từ sau ngày 23/9 đến 21/3, nửa cầu nào ngả về phía mặt trời nhiều hơn?

Từ sau ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3, nửa cầu nào ngả về phía mặt trời nhiều hơn?

user-avatar

Ngày 23 tháng 9 là nửa cầu Bắc quay nhiều hơn nữa cầu Nam

Ngày 23 tháng 3 là nửa câu Nam quay nhiều hơn nữa cầu Bắc


Các câu hỏi liên quan