Thời gian trái đất vận động 1 vòng quanh trục, mặt trời là bao nhiêu?

thời gian trái đất vận động 1 vòng quanh trục /quanh mặt trời là bao nhiêu?

Nêu hệ quả của sự vận động của trái đất

user-avatar

Thời gian trai đất vận động 1 vòng quanh trục là 24 h

Quanh mặt trời là 365 ngày 6 h

Trái đất có hai vận động
1. Trái đất quay quanh trục:
- Ngày và đêm kế iếp nhau
- 24 khu vực giờ trên bề mặt trái đất
- Sự lệch hướng của các vật chuyển động

2. Trái đất quay quanh mặt trời:
+ Hiện tượng các mùa
+ Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo nhau

Tick em nha cô


Các câu hỏi liên quan