Cá có bao nhiêu xương mang?

Mỗi bên cá có bao nhiêu xương mang?

user-avatar

Có 5 đôi cung mang, mỗi cung mang có 5 loại xương : xương gốc mang, xương dưới mang (hai), xương góc mang (hai), xương trên mang và xương hầu mang (hai)


Các câu hỏi liên quan