Các dạng kí hiệu hình học, tượng hình thuộc loại kí hiệu nào?

các dạng kí hiệu :

kí hiệu hình học

kí hiệu hình học

kí hiệu tượng hình

thuộc loại kí hiệu nào? giải hộ mình đi mà,please

user-avatar

Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ và kí hiệu tượng hình thuộc loại kí hiệu điểm.


Các câu hỏi liên quan