Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem chú giải?

1. Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiêng chúng ta phải xem chú giải?

=================.2. Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí tren bản đồ bằng các loại kí hiệu nào?

=================.

3. Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của 2 sườn núi ở hình 16, tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn?

=================.

user-avatar

1. Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem chú giải?

- Vì bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ.

2. Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trê​n bản đồ bằng các loại kí hiệu nào?

- Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng 3 loại kí hiệu:

+ Kí hiệu điểm.

+ Kí hiệu đường.

+ Kí hiệu diện tích.

3. Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của 2 sườn núi ở hình 16, tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn?

- Vì các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc. Các đường đồng mức mà cách xa nhau thì địa hình thoai thoải.


Các câu hỏi liên quan