Cách bảo vệ động vật lưỡng cư

em đã làm j để bảo vệ đv lưỡng cư? nêu ví dụ

user-avatar

- Bảo vệ môi trường nước.

- Bảo vệ trứng của ếch, nhái,...

- Bảo vệ nơi ở trên cạn của chúng.

- Không quậy phá, giỡn hay đập đánh chung.


Các câu hỏi liên quan