Nhận xét về độ tiến hóa của lớp lưỡng cư và lớp cá

nhận xét về độ tiến hóa của lớp lưỡng cư và lớp cá???

user-avatar

Cá:

-Tim 2 ngăn

-Sống hoàn toàn ở nước

-Hô hấp bằng mang

-Máu đỏ tươi nuôi cơ thể

Lớp lưỡng cư:

-Tim 3 ngăn

-Có thể sống trên cạn lẫn dưới nước

-Hô hấp bằng phổi và da

-Máu pha nuôi cơ thể

-Các chi linh hoạt hơn


Các câu hỏi liên quan