Kể tên các loài chim có kiểu bay vỗ cánh

Các loài chim có kiểu bay vỗ cánh :

A : cú mèo, cú lợn, chim sẻ, gõ kiến, diều hâu

B : gà, công, chim sẻ, vịt, chim ưng, diều hâu

C : cú lợn, chim sẻ, chim ưng, diều hâu, Sáo

D : cú mèo, cú lợn, chim sẻ, gõ kiến, sáo

user-avatar

Các loài chim có kiểu bay vỗ cánh :

A : cú mèo, cú lợn, chim sẻ, gõ kiến, diều hâu

B : gà, công, chim sẻ, vịt, chim ưng, diều hâu

C : cú lợn, chim sẻ, chim ưng, diều hâu, Sáo

D : cú mèo, cú lợn, chim sẻ, gõ kiến, sáo


Các câu hỏi liên quan