Cho các nửa khoảng A=(a;a+1]; B=[b;b+2) đặt C=A hợp B. Với điều kiện nào của các số thực a và b thì C là một đoạn? Ính độ dài đoạn C khi đó.


Các câu hỏi liên quan