Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

user-avatar

Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư là :

- Là Động vật có xương sống thích nghi vs đời sống vừa ở cạn vừa ở nước

- Da trần ẩm ướt

- Di chuyển = 4 chi có màng bơi

- Hô hấp = phổi + da nhưng qua da là chủ yếu

- Có 2 vòng tuần hoàn , Tim 3 ngăn ➞ Máu nuôi cơ thể là máu pha

- Là động vật biến nhiệt

- Thụ tinh ngoài , sinh sản ở nước

- Nòng nọc phát triển qua biến thái


Các câu hỏi liên quan