Cho ví dụ về lưỡng cư sống ở nước và ở cạn

Cho ví dụ về lưỡng cư sống ở nước và ở cạn (mỗi cái nêu 4 ví dụ).
Giúp mình với!

user-avatar

- Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống ở dưới nước

- Ếch ương lớn ở nước nhiều hơn cạn

- Ếch cây vừa ở nước vừa ở cạn

- Cóc nhà chủ yếu sống trên cạn

- Ếch giun thì chỉ xuống nc để đẻ trứng


Các câu hỏi liên quan