Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của ếch

Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của ếch

Kiểu như là... rồi đến cái gì...

user-avatar

Hệ tuần hoàn của ếch: Xuất hiện vòng tuần hoàn fổi, tạo thành 2 vòng tuần hoàn với tim ba ngăn ==> máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
Hệ tuần hoàn của thằn lằn thì tim có 3 ngăn, nhưng có thêm một vách hụt ngăn tâm thất tạm thời thành 2 nửa => máu đi nuôi cơ thể ít bị fa hơn


Các câu hỏi liên quan