Cách phân biệt 3 bộ lưỡng cư

Phân biệt ba bộ Lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

user-avatar

Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Bài làm

Đó là chân:

- Bộ không đuôi: 2 chi sau dài hơn 2 chi trước

- Bộ không chân: không có chân

- Bộ có đuôi: 2 chi trước và 2 chi sau bằng nhau
Các câu hỏi liên quan