Nêu sự đa dạng của lớp lưỡng cư

nêu sự đa dạng của lớp lưỡng cư

user-avatar

*Đa dạng về thành phần loài:

- Có số lượng loài lớn .

- Được chia thành 3 bộ: + bộ lưỡng cư có đuôi

+ bộ lưỡng cư ko đuôi

+ bộ lưỡng cư ko chân

* Đa dạng về môi trường sống và tập tính:

- Sự đa dạng được thể hiện ở: + môi trường sống

+ hoạt động

+ tập tính tự vệ


Các câu hỏi liên quan