So sánh hệ bài tiết của ếch đồng và thằn lằn

- So sánh bài tiết của ếch đồng và thằn lằn ? Loài nào tiến hóa hơn ? Vì sao ?

user-avatar

So sánh bài tiết của ếch đồng và thằn lằn ?

* Ếch đồng:

- Thận giữa.

- Bóng đái lớn.

* Thằn lằn:

- Thận sau.

- Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước. ( nước tiểu đặc )

Loài nào tiến hóa hơn ? Vì sao ?

Thằn lằn có hệ bài tiết tiến hóa hơn vì nó có thận giữa có khả năng lọc tốt hơn thận giữa ( trung thận ) và xoang huyệt của nó có khả năng hấp thụ lại nước.


Các câu hỏi liên quan