Động vật khác thực vật ở đặc điểm nào sau đây?

Động vật khác thực vật ở đặc điểm nào sau đây?

1, Có khả năng di chuyển

2, Có hệ thần kinh và giác quan

3, Tự tổng hợp chất hữu cơ nuôi cơ thể

4, Có cấu tạo từ tế bào

5, Có thành xenlulôzơ ở tế bào.

A. l, 2, 3 B. 2, 3, 4.

C. 1, 2 D. 3, 4, 5
Các câu hỏi liên quan