Kể tên 3 đại diện của ngành giun dẹp 

kể tên 3 đại diện của ngành giun dẹp

user-avatar

Sán lá máu , sán bá trầu , sán dây , sán lá gan , sán lông


user-avatar

Đó là sán lá gan , sán dây và sán lông


Các câu hỏi liên quan