Nêu lợi ích của sông?

* Nêu lợi ích của sông ?

* Nêu lợi ích của hồ?

user-avatar

* Nêu lợi ích của sông ?

Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.
Phát triển giao thông đường thuỷ.
Cho phép khai khác các nguồn lợi thuỷ sản.
Tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản.
Điều hoà nhiệt độ.
Tạo cảnh quan mội trường.

* Nêu lợi ích của hồ?

Điều hòa dòng chảy, tưới tiêu, giao thông, phát triển du lịch, thủy điện,...


Các câu hỏi liên quan