Nêu những biện pháp tích cực để bảo vệ tài nguyên môi trường đới nóng

1. Hãy nêu những biện pháp tích cực để bảo vệ tài nguyên, môi trường ở đới nóng? Em hãy nêu những hậu qả của dân sô tăng nhanh đối với tài nguyên, môi trường ở đới nóng?

2. Hãy nêu nguyên nhân và hậu qả của sự di dân và bùng nổ đô thị ở đới nóng? Đô thị hoá tự phát ở đới nóng sẽ gây ra những tác động xấu tới môi trường và xã hội như thế nào?

3. Hãy phân tích mối qan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng?

4. Với khí hậu ở địa phương em thích hợp trồng các loại cây gì?

*Các bạn giúp mình nhanh nhé,mình đang cần gấp lắm! Thứ 5 mình kiểm tra rồi, ai nhanh mình tickkkk cho


Các câu hỏi liên quan