Nêu sự giống và khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa kinnh tuyến và vĩ tuyến

user-avatar

+ Giống nhau: đều được vẽ trên bề mặt Trái Đất, đều có gốc là 0c.

+ Khác nhau:

- Kinh tuyến có 360 kinh tuyến, vĩ tuyến chỉ có 181 vĩ tuyến.

- Các kinh tuyến gặp nhau ở Cực Bắc và Cực Nam, vĩ tuyến luôn song song với nhau, không bao giờ gặp nhau.


Các câu hỏi liên quan