Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới đúng hay sai?

khi viết tọa độ địa lý của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới. Đúng hay sai

user-avatar

Sai. Phải viết kinh độ ở trên, vĩ độ dưới.


Các câu hỏi liên quan