Kinh độ một điểm là gì?

Kinh Độ 1 Điểm là gì?

user-avatar

kinh độ của một điểm là khoảnh cách tính bằng số độ , từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.


Các câu hỏi liên quan