Ý nghĩ kí hiệu bản đồ?

ý nghĩ kí hiệu bản đồ

user-avatar
- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ. - Có ba loại kí hiệu thường dùng: kí hiệu điểm, đường, diện tích. - Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ.

Các câu hỏi liên quan