Trên quả địa cầu vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến nào?

trên quả địa cầu vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến nào?

user-avatar

Trên quả địa cầu vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến gốc ( hay đuợc gọi là đường xích đạo)

tich


Các câu hỏi liên quan