Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1 độ thì trên trái đất có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?

Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1 độ thì trên trái đất có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ?

user-avatar

Trên quả Địa cầu. nếu cử cách 1°. Ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 360 kinh tuyến.


Các câu hỏi liên quan