Chia đa thức P cho đa thức x^2+2 ta được thương là x^2-5và dư 7. Tìm đa thức P.

Các câu hỏi liên quan