Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) 81x^4+4

b) (x^2-8)^2+36

c) 2x^2+3x-27

d) x^3+2x-3

e) (x^2-3)^2+16

f) (x-y)^2+3x-3y+4

g) (x^2-2)*(x^2-2x-1)-6

Các câu hỏi liên quan