Tìm phương trình bậc nhất trong các phương trình 2x^2+3x+4=0

Cho các phương trình:2x^2+3x+4=0,x^2+4=0, -3x+2x=0,x+1=0, trong các phương trình trên phương nào là phương trình bậc nhất

user-avatar

Các phương trình -3x + 2x = 0 và x + 1 =0 là phương trình bậc nhất.


user-avatar

Những PT bậc nhất là:

Những PT kia không phải bậc nhất nhé những PT đó bậc 2


user-avatar

Phương trình bậc nhất là: x+1=0

và -3x+2x nữa nhé, mình quên.


Các câu hỏi liên quan