Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc BC tại H, M là trung điểm BC. Biết AH=40, AM=41. Tính tỉ số độ dài 2 cạnh góc vuông  AB và AC

Các câu hỏi liên quan