Cho bảng thống kê sau:

 

Điểm số (x) Tần số (n)  

5

6

7

9

3

x

y

8

Xngang=7,25
  N=20  

         Tìm x và y còn thiếu trong bảng trên.

          Giup minh vs nha, minh dang can gap.

Các câu hỏi liên quan