Chứng minh rằng :

a) S = 4 + 42 + 4+ ... + 440 là bội của 17

b) M = 7 + 7+ 73 + ... + 7200 là bội của 8 và của 50

c) N = 817 -  279 - 913 là bội của 45

d) P = 3n + 3 + 3n + 1 + 2n + 3 + 2n + 2 là bội của 6

Các câu hỏi liên quan