Bài 1: Cho hai tập hợp A={2;5;7;9}  

a , Viết tập hợp con của tập hợp A

Các câu hỏi liên quan