tính lim((1+3+5+7+...+2n+1)/3n+4)

user-avatar

1+3+5+...+2n+1 = (2n+1+1).(n+1)/2= (n+1)^2

=> L = lim [(n^2+2n+1)/3n+4] = +vc


Các câu hỏi liên quan