Quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh do đâu?

Quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh do:

A. Sự phát triển sản xuất công nghiệp ở vùng nông thôn, sự phát triển mở rộng đô thị

B. Dân số tăng chậm

C. Sản xuất nông nghiệp phát triển

D. Do tuổi trẻ ở châu Âu ngày càng tăng


Các câu hỏi liên quan