So sánh sự tiến hóa của hệ tuần hoàn của chim bồ câu với bò sát

Nêu vai trò của lớp chim đối với tự nhiên và đời sống con người ? So sánh sự tiến hóa của hệ tuần hoàn của chim bồ câu với bò sát

user-avatar

So sánh sự tiến hóa của hệ tuần hoàn của chim bồ câu với bò sát

_ Tuần hoàn của bò sát và chim giống nhau là có tim ( tim có tâm nhĩ và tâm thất),2 vòng tuần hoàn.
_ Khác nhau:+Bò sát : có vách hụt ngăn tâm thất( trừ cá sấu), máu pha đi nuôi cơ thể.
+Chim: tim 4 ngăn , máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể .
_ Nhận xét :từ chỗ hệ tuần hoàn chưa được phân hóa(ĐVNS, ruột khoang ) đến chỗ hệ tuần hoàn hình thành tim chưa phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất(giun đốt . chân khớp), đến chỗ tim đã phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất(ĐVCXS).


Các câu hỏi liên quan