Tại sao dân số là sức ép lớn đối với môi trường?

Giải thích tại sao dân số là sức ép lớn đối với môi trường ? ngày nay chúng ta phải làm gì để giảm bớt sức ép đó ?

help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

user-avatar

Dân số tăng thì diện tích rừng giảm -> làm cho đất bị xói mòn, lũ lụt nhiều nơi. tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, thiếu nước sạch

Biện pháp: Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân


user-avatar

Dân số quá đông gay sức ép tới tài nguên môi trường như:

-môi trường ô nghiễm

- cảnh quan xấu

-thiếu nước sạch

-dịch bệnh tràn lan

=--


Các câu hỏi liên quan