Tại sao lấy đặc điểm dẹp để đặt tên cho ngành giun dẹp

1. Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đăc jtruwng do thích nghi rất cao với đời sống kí sinh trong ruột người ?
2. Nêu đặc điểm chung của ngành Giun Dẹp. Tại sao lấy đặc điểm "dẹp" đặt tên cho ngành ?

user-avatar

Câu 1 :

- Chúng có cơ quan giác bám tăng cường (có 4 giác bám, một số có thêm móc bám).
- Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng có sẵn có ruột người qua thành cơ thể, nên rất hiệu quả.
- Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính.

Câu 2 :

a) Đđ chung

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:
- Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.
- Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
- Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.

b) Tại sao lấy tên "dẹp " đặt tên cho ngành

Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, đẽ phân biệt với các ngành giun khác.
user-avatar

ồ í của mình cũng giống bạn đó

lấy tên dẹp thì đơn giản là để phân biết với các ngành giun khác


Các câu hỏi liên quan