Tại sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một trận chiến vĩ đại của dân tộc ta?

Tại sao nói trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một trận chiến vĩ đại của dân tộc ta .

Giúp mk với.

user-avatar

- trận chiến trên sông Bạch Đằng đã đập tan ý chí xâm lược nước ta của nhà Hán nói riêng, phong kiến phương Bắc nói chung.

- kết thúc thời kỳ 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ mở ra thời kỳ độc lập lâu dài.

Nhận xét :

- cách đánh chủ động,bày kế hoạch đánh giặc.

- cách đánh độc đáo, đóng cọc nhọn , đầu bịt sắt, đóng tại nơi hiểm yếu là lòng sông Bạch Đằng.

- nghệ thuật đánh giặc tài tình ,cho quân Mai Phục tiến vào lòng sông Bạch Đằng, lợi dụng lúc thủy triều lên xuống để tấn công, giết giặc


Các câu hỏi liên quan