Tại sao ruồi được xếp vào lớp sâu bọ

tại sao ruồi được xếp vào lớp Sâu bọ

user-avatar

Vì ruồi có các đặc điểm như sau:

- Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng

- Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2

đôi cánh

- Hô hấp bằng ống khí.


Các câu hỏi liên quan