Nêu một số sâu bọ có tập tính phong phú

1. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương.

2. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân Khớp khác?

user-avatar

Câu 1: Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?

Hướng dẫn trả lời:

Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...) của các loài nêu trên.

Câu 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?

Hướng dẫn trả lời:

Sâu bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có).


Các câu hỏi liên quan