Tình trạng di dân ở đới nóng diễn ra như thế nào?

cho biết tình trạng di dân ở đới nóng diễn ra như thế nào.Nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục

user-avatar

Tình trạng di dân ngày càng tăng

Nguyên nhân: -chiến tranh

-hạn hán

-nghèo đói

-kinh tế chậm phát triển

Biện pháp khắc phục:

-làm giảm di dân tự do, và lập tổ chức di dân có kế hoạch để đảm bảo kinh tế phát triển,=..


Các câu hỏi liên quan