Tọa độ địa lí là gì?

toà độ địa lý là gì ?

user-avatar

Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ.
Vị trí theo chiều bắc-nam của một điểm được thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông-tây thì thể hiện bằng kinh độ.


user-avatar

tọa độ địa lí dc hình thành bởi 2 thành phần là kinh độ và vĩ độ. Vị trí theo chiều Bắc -Nam của 1 điễm dc thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông -tây thì thể hiện bằng kinh độ


user-avatar

Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ.
Vị trí theo chiều bắc-nam của một điểm được thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông-tây thì thể hiện bằng kinh độ.


user-avatar

Nói một cách nôm na, một điểm trên bề mặt Trái Đất có thể được mô tả bởi nhiều giá trị vĩ độ và kinh độkhác nhau tùy thuộc vào mốc tính toán đang dùng. Trong phần mềm GIS phổ biến, mốc được chiếu theo vĩ độ/kinh độ thường được xác định thông qua 'Hệtọa độ địa lý'.


user-avatar

tọa độ địa lí dc hình thành bởi 2 thành phần là kinh độ và vĩ độ. Vị trí theo chiều Bắc -Nam của 1 điễm dc thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông -tây thì thể hiện bằng kinh độ


user-avatar

Tọa độ địa lý là cơ sở để xác định vị trí các điểm trên bề mặt Trái đất

Kinh độ và vĩ độ của một điểm được gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó . Khi viết tọa độ địa lí của một điểm , người ta thường viết kinh độ ở trên và vĩ độ ở dưới

Các câu hỏi liên quan