Trình bày tập tính của một số loại sâu bọ

Dựa vào các đặc điểm của sâu bọ hãy nêu ngắn gọn tập tính của một số loài đại diện?

user-avatar

*về đặc điểm tập tính,sâu bọ:

- Tự vệ, tấn công

- Dự trữ thức ăn

- Dệt lưới bẫy mồi

- Cộng sinh để tồn tại

- Sống thành xã hội

- Chăn nuôi động vật khác

- Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu

- Chăm sóc thế hệ sau

*tập tính của 1 số loài đại diện cho lớp sâu bọ:

+bướm trưởng thảnh➝giao phối và đẻ trứng➝sâu➝ấu trùng➝biến thái thành con trưởng thành

+cào cào: trứng ➝cào cào con➝lột xác➝cào cào trưởng thành

+ve,bọ cánh cứng có giai đoạn ấu trùng,sâu kéo dài tới 3 năm,giai đoạn trưởng thành ngắ́n,hầu như chỉ để duy trì nòi giống

+chuồn chuồn:ấu trùng chuồn chuồnsống dưới nước➝chuồn chuồn


Các câu hỏi liên quan