Vì sao hệ tuần hoàn của sâu bọ lại đơn giản

vì sao hệ tuần hoàn của sâu bọ lại đơn giản khi hệ thống khí phát triển ?

user-avatar

Hệ tuần hoàn có hai chứ năng chính
-Phân phối dinh dưỡng tới các tế bào
-Cung cấp ôxi cho các tế bào. ở sâu bọ việc cung cấp ôxi do hệ thống ống khí đảm nhiệm.Vì thế hệ tuần hoàn trở nên đơn giản chỉ gồm một dãy tim hình ống, có nhiêu ngăn để đẩy máu đem chât dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.


Các câu hỏi liên quan