Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng bạch đằng năm 938

user-avatar

Cuộc kháng chiến giành thắng lợi chấm dứt thời kì Bắc thuộc kéo dài 10 thế kỉ, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập và khẳng định chủ quyền của dân tộc.


Các câu hỏi liên quan