* Bản chất phản ứng của Cr với phi kim, dung dịch axit và dung dịch muối là phản ứng oxi hóa – khử, trong đó các kim loại là các chất khử trung bình. Tùy thuộc vào chất oxi hóa mà Cr có thể bị oxi hóa lên mức +2 và +3

+ Phản ứng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng Cr thể hiện số oxi hóa +2

+ Phản ứng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc, nóng, O2 dư, Cl2,... Cr thể hiện số oxi hóa +3

+ Các hợp chất của Cr có thể lên mức oxi hóa +6 khi gặp chất oxi hóa mạnh

* Phương pháp giải

Sử dụng các định luật bảo toàn e, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng

Bài viết gợi ý: